Martin Lui

我是一位攝影師 — 馬丁。我知道時間一耐,難免知道人總會慢慢咁將過去淡忘,又會睇住啲嘢無聲無息咁樣消失。唯一可以令啲嘢無咁快消失嘅,只有情感。www.facebook.com/martiness0205 / www.grainystudio.com

按月贊助一杯咖啡

博客文章