MPF倡自動調升供款上限 諮詢明截止

積金局今年1月發表諮詢文件,擬為強積金引入供款入息下限及上限的自動調整機制,提議由現時每4年檢討一次,並經立法會通過修訂,縮短至每2年自動調整,亦即若到時入息中位數上升,則供款入息上限及下限會自動調整。積金局早前就有關建議諮詢公眾意見,諮詢將於明日結束。

積金局又建議,供款入息下限由現時訂於月入中位數的五成,提高至五成半;供款入息上限則由全港月入分布第90個百分值釐定,但每次調整增幅不可多於5,000元。

根據統計處,去年第3季的收入中位數是1.5萬元,而月入分佈中第90個百分值的收入是4萬元。換言之,如今天實施建議該機制,供款入息上限將由3萬元調整至3.5萬元(不可一次過調整超過5000元)。以勞資雙方每月的供款率各為5%計,即勞資雙方每月合共要多供款500元。

供款入息下限則由7100元調整至8300元(1.5萬元的55%,向上捨入至最接近的100元),意味月薪低於8300元的打工仔將不用供款。

有關建議今日再次在網上引起熱烈討論,有人呼籲打工仔立即到積金局有關諮詢網站發表意見,表明絕不支持自動調整,無論是上限抑或下限。著名博客史兄更批評

「好似地鐵有加無減機制咁,供款有加無減,仲要係自動加,無任何人有任何say,無任何權力制衡,完全唔睇經濟狀況同其他因素。」

立法會財經事務委員會昨討論有關建議,會上自由黨田北俊關注,最高入息水平每2年加1次,「2萬蚊呢個水平維持了10年,依家話每2年加5,000蚊,打工仔實唔支持!」經民聯梁君彥亦憂慮,新建議影響中產打工仔。

歷來強積金供款入息上下限的調整 來源:積金局

強積金上諮詢連結

編輯推介

    發表意見