Pazu 薯伯伯

Pazu 薯伯伯

旅遊寫作人,為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》及《不正常旅行研究所》,分別在香港、北京及首爾出版。作者 Facebook:https://www.fb.com/pazukong;網誌:https://pazu.com/blog;Pazu 兒歌網:https://www.pazu.com;相集:https://www.instagram.com/pazu;Patreon 頻道:https://www.patreon.com/pazu

2019/11/4 - 21:34

【不足 24 小時!】緊急呼籲一人一信就《禁止蒙面規例》提交意見書

我知而家做香港人真係好忙,但係再次請求大家一起做一件事。

政府又出陰招,唔聲唔聲,嚇你一驚,居然一早「邀請」各界就《禁止蒙面規例》提交意見書,但係完全唔宣傳。

截止日期係 11 月 5 日,晏晝 5 點!!!距離截止時間不足 24 小時!

廣告

寫意見書去表達反對的意見,是極為重要,即使威權政府行駛司法暴力,我們也不會虛作無聲,被說成係「沉默默許」嘅一群。即使將來強行通過,也要讓別人知道,我們是完全不甘心。被強姦後,還被人說是享受,是最可恥的侮辱。

———

信件內容,都係最好每篇有不同,格式各異,但第一點必須清楚明白地提出:

 1. 必須措詞強硬地表示,強烈反對政府訂立《禁蒙面法》。

以下幾點原因,可以選取提出:

 1. 殖民時期的《緊急法》,可能超越《基本法》容許的立法範圍,導致憲政危機。
 2. 在實行《禁蒙面法》後,多次集會現場,仍然有大比例的參加者照樣蒙面,法例本身難以執行,亦把大多數只想參與和平集會的人士,置於觸犯法律的風險。
 3. 警方難以執行《禁蒙面法》,訂立難以有效執行的法例,違反法治精神。
 4. 在多次質疑及解釋後,前線警員本身也不明白相關細節以及豁免範圍,例如警方不清楚記者有豁免,也不清楚因醫學或健康原因有豁免,因此顯示執行《禁蒙面法》有相當難度,也易出現濫用警權的情況。
 5. 使用《緊急法》引起恐慌,認為香港國際形象,損害投資氣氛,影響投資者信心,有損金融中心的地位。
 6. 本身有其他現行的法例,已足夠限制遊行示威時的行為,諸如《公安條例》及《刑事罪行條例》。
 7. 實行《禁蒙面法》,無助解決社會矛盾。
 8. 在多次大型民調裡,顯示市民普遍不支持《禁蒙面法》,強行立法,將會引起更多市民不滿。
 9. 網上有群組或網站,刻意拍攝和平合法示威及集會的人士面容,並公然放到網上,對當事人作侵擾,嚴重影響市民私隱。
 10. 現在透過《緊急法》訂立的《禁蒙面法》,並沒有限制警方蒙面的行為,而市民普遍對警權過大表示憂慮。
 11. 一些人可能擔心觸犯《禁蒙面法》,即使在有豁免的情況下,也未必敢用口罩,從而構成衛生問題。

就《禁止蒙面規例》提交意見書,因為怕來不及郵寄,直接用傳真或電郵。

立法會秘書處
《禁止蒙面規例》小組委員會秘書

傳真號碼:2185 7845
電話號碼:3919 3226 或 3919 3209
電郵地址:[email protected]

立法會相關網頁
網上交表

(題外話:每次打開長連結,一定要看清楚其域名 domain name 是否正確,以防釣魚網站。立法會的域名是 legco.gov.hk,要特別留意清楚,有沒有把 o 變 0,例如變成 legc0.g0v.popo277177.com 之類。)

———

寫意見書,不必太過拘泥於格式,只要包括簡單淺白的上款、正文、署名便可,至於祝頌語,宜平實簡樸,或乾脆省略,整體上用詞及語氣禮貌得體便可。至於甚麼台鑒、道鑒之類,免了可能更合現代風格,尤其用電郵之時,不必用上八股文,即使寫得口語一點,也絕無問題,效果是一樣的。

由於時間緊逼,就不必長篇大論,我謹草擬一範本,供各位參考:

(注:我是用真名去提交《意見書》,但各位自行決定。不要自製恐慌,而我也不想浪費精神去討論是否應用真名,請自行決定用甚麼署名及電郵地址。)

主題:就《禁止蒙面規例》提出的意見書
致:
立法會秘書處《禁止蒙面規例》小組委員會秘書 [email protected]

本人強烈反對在香港訂立《禁止蒙面規例》,網上有群組或網站,刻意拍攝和平合法示威及集會的人士面容,並公然放到網上,對當事人作侵擾,嚴重影響市民私隱。

使用《緊急法》引起恐慌,認為香港國際形象,損害投資氣氛,影響投資者信心,有損金融中心的地位。

一些人可能擔心觸犯《禁蒙面法》,即使在有豁免的情況下,也未必敢用口罩,從而構成衛生問題。

香港市民 敬啟
日期

 

作者 Facebook